Forretningsbetingelser

for Advokatfirmaet Jette Hassing Ronøe, CVR 33 67 3205.

Nærværende forretningsbetingelser gælder, medmindre andet skriftligt aftales, for enhver opgave, som advokatfirmaet påtager sig at løse for klienten.

Inden opgaven påbegyndes

Når advokatfirmaet modtager en opgave, sikrer advokatfirmaet sig i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning

Som alle andre advokatvirksomheder er advokatfirmaet omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Til opfyldelse af loven har advokatfirmaet pligt til at indhente identitetsoplysninger både fra nye klienter og fra eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Sådanne oplysninger kan videregives i overensstemmelse hvidvaskningslovgivningens regler.
Advokatfirmaet er omfattet af EU’s databeskyttelsesregler samt dansk lovs regler herom. Der henvises til bilag 1, Privatlivspolitik.

Fortrolighed

Advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter. Denne fortrolighed gælder også efter sagens afslutning. Tavshedspligten er dog med forbehold for de regler, der pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller Advokatsamfundet.

Salær og betaling

Fastsættelsen af et advokatsalær sker ud fra flere forskellige parametre. I overensstemmelse med almindelig dansk praksis indgår i beregningen af advokatfirmaets salær blandt andet den tid, der er brugt på opgaven, den grad af specialistviden, opgavens løsning har krævet, erfaring, størrelsen af de involverede værdier, betydning for klienten, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Mit salær er eksklusive eventuelle omkostninger og udlæg.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler giver advokatfirmaet på opfordring ved sagens modtagelse eller senere opfordring – dog altid over for forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede udlæg og afgifter, ligesom advokatfirmaet så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

Normalt udstedes faktura, når opgaven er afsluttet. For løbende rådgivning faktureres hvert kvartal, medmindre andet aftales skriftligt. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved forsinket betaling beregner advokatfirmaet renter i overensstemmelse med rentelovens regler. Klienten betaler, udover salæret, omkostninger og udlæg, som advokatfirmaet har afholdt i forbindelse med udførelse af opgaven.

Sagens afslutning

Såvel klienten som advokatfirmaet kan til enhver tid bringe en aftale om juridisk bistand til ophør. Advokatfirmaets udtræden advokatfirmaet ske i overensstemmelse med de advokatetiske regler. Hvis aftalen bringes til ophør, før opgaven er afsluttet, vil advokatfirmaet være berettiget til salær og omkostningsdækning indtil ophør.

Klager

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Opnås der ikke enighed om en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet eller er der utilfredshed med advokatfirmaets adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk Telefon: 33 96 97 98 eller e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Advokatfirmaet er ansvarlig for sin rådgivning i overensstemmelse med dansk ret almindelige regler.
Advokatfirmaet er forsikret i HDI, policenummer VAS1100414 med en dækningssum på DKK 2,5 mio. Advokatfirmaets ansvar er begrænset hertil. Ansvaret omfatter ikke indirekte økonomiske konsekvenstab.
Hvis en sag involverer udenlandsk ret, vil en sådan rådgivning næsten undtagelsesvist omfatte en lokal samarbejdspartner. Advokatfirmaets involvering i dele af sager, der omfatter udenlandsk ret, anses ikke for rådgivning om udenlandsk ret.

Lovvalg og Værneting
Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Jette Hassing Ronøe er underlagt dansk ret og værneting.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os